ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓଗୁଡିକ

TwinCAT3 ସହିତ ODOT CN-8033 ପରୀକ୍ଷା |

TIA ପୋର୍ଟାଲରେ S7-1200 ସହିତ CN-8032-L ପରୀକ୍ଷା |

କୋଡିସ୍ PLC ସହିତ ODOT CN-8032-L profiNET IO ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

କୋଡିସ୍ ସହିତ ODOT EtherCAT IO CN-8033 କୁ ଦେଖନ୍ତୁ |

ODOT IO ଫର୍ମୱେୟାର ଅପଗ୍ରେଡ୍ |

ODOT CN-8033 EtherCAT IO Omron NX1P2 ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ |

ODOT CN-8034 ଇଥରନେଟ / IP IO ମଡ୍ୟୁଲ୍ କୋଡିସିସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ |

Odot CN-8032-L ର ProfiNet IO ସିମେନ୍ସ S7-300 ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ |

OmOT NX1P2 ସହିତ ODOT ର CN-8034 ଇଥରନେଟ / IP IO |